Τι είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

Γενικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι το ΓΕΜΗ είναι η συγκρότησης ενός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης, ενημέρωσης και χρήσης του μητρώου  της  επιχειρηματικής κοινότητας όλης της χώρας προκειμένου να αποφευχθούν:

 • οι επικαλύψεις στοιχείων,
 • τα προβλήματα στην ονοματολογία,
 • οι διαφορετικές κωδικοποιήσεις,
 • η αποσπασματική συγκέντρωση στοιχείων από φορείς,
 • η έλλειψη στοιχείων ιστορικότητας επιχειρήσεων

που αποτελούσαν μερικά μόνο από τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε το επιχειρείν.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η δημιουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων στην Ελλάδα βοηθάει  στην παρακολούθηση των εμπορικών επιχειρήσεων από την πολιτεία και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ίδιων των επιχειρήσεων από την κεντρική διοίκηση και τους αρμόδιους φορείς της.

Έτσι η θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του ρόλου των Επιμελητηριακών Φορέων μέσω της μετεξέλιξης τους σε «καταστήματα μίας στάσης» (one-stop-shop), αποτελούν καθοριστικές αλλαγές στον άξονα της απλοποίησης των γενικότερων διαδικασιών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί – μεταξύ των άλλων – όργανο δημοσιότητας, στατιστικής ανάλυσης σε εθνικό επίπεδο και μέσο προστασίας όλων των τρίτων

Τα Αποτελέσματα

Η λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. στοχεύει να έχει εκτός των άλλων σαν αποτέλεσμα :

 • Την εγκαθίδρυση καθεστώτος διαφάνειας της άσκησης της εμπορικής δραστηριότητας.
 • Την εμπέδωση της ασφάλειας των εν γένει συναλλαγών.
 • Την εξυπηρέτηση της δημοσιότητας της εμπορικής δραστηριότητας κατά το πλέον πρόσφορο και επιθυμητό τρόπο.
 • Την εξασφάλιση προϋποθέσεων άσκησης και προστασίας της νόμιμης εμπορικής δραστηριότητας.
 • Την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Την εξασφάλιση της δυνατότητας ταχείας εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και πολιτών με διαδικασίες ‘’μια στάσης’’ και την υλοποίηση των επιταγών του άρθρου 6 του Ν3242/2004.
 • Την καθιέρωση απλοποιημένου και ελκυστικού πλαισίου υποδοχής οργανωμένων εμπορικών δραστηριοτήτων από κράτη – μέλη της Ε.Ε. και τρίτες χώρες.

Η υλοποίηση του Γ.Ε.ΜΗ. οδηγεί  σε σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη όπως:

 • Ευέλικτη και γρήγορη παρακολούθηση των εμπορικών επιχειρήσεων.
 • Γρήγορη έκδοση εγγράφων (βεβαιώσεων)
 • Παρακολούθηση από πλευράς της αρμόδιας υπηρεσίας της αξιοπιστίας των στοιχείων των Εταιρειών σε σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεών τους με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία.
 • Η άσκηση του ελέγχου και των αποφάσεων για κάθε επιχείρηση
 • Έκδοση στατιστικών στοιχείων
 • Ουσιαστικότερη αξιοποίηση των πληροφοριών